myfreshhair.com my fresh hair

  

               Codi                     Elegance                     emma                   expression                FHX-SMT1                    FHX-SMT2        

           FHX-SMT3                FHX-SMT4                   FHX-SMT5                  FHX-SMT6                  FHX-SMT7               FHX-SMT8

           FHX-SMT9               FHX-SMT10           FHX-SMT11                 FHX-SMT12                  FHX-SMT13              FHX-SMT14

            FHX-SMT15             FHX-SMT16                        FHX-SMTC                                    hilary                                  janice

            lola                         Marie                      natural                         vivian